Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2020 So Với Luật Hiện Hành - luật sư giỏi - luật sư uy tín - văn phòng luật sư - luật sư giỏi hồ chí minh - luật sư

Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2020 So Với Luật Hiện Hành - luật sư giỏi - luật sư uy tín - văn phòng luật sư - luật sư giỏi hồ chí minh - luật sư

Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2020 So Với Luật Hiện Hành - luật sư giỏi - luật sư uy tín - văn phòng luật sư - luật sư giỏi hồ chí minh - luật sư

Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2020 So Với Luật Hiện Hành - luật sư giỏi - luật sư uy tín - văn phòng luật sư - luật sư giỏi hồ chí minh - luật sư

Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2020 So Với Luật Hiện Hành - luật sư giỏi - luật sư uy tín - văn phòng luật sư - luật sư giỏi hồ chí minh - luật sư
Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2020 So Với Luật Hiện Hành - luật sư giỏi - luật sư uy tín - văn phòng luật sư - luật sư giỏi hồ chí minh - luật sư

Những Thay Đổi Quan Trọng Của Luật Doanh Nghiệp 2020 So Với Luật Hiện Hành

16-07-2020
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (“Luật Doanh Nghiệp 2020”). Dưới đây là tổng hợp những điểm mới, thay đổi quan trọng của Luật Doanh Nghiệp 2020 so với luật doanh nghiệp hiện hành
CÔNG TY CỔ PHẦN
1. Trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng sẽ chỉ được phát hành và chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư chiến lược. Trái phiếu riêng lẻ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược sẽ phải là trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền.
2. Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định thêm về khái niệm “chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết”. Theo đó, cổ phần phổ thông sẽ có thể được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết. 
Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết tên tiếng Anh là Non-voting Depository Receipt, viết tắt là NVDR, đã được quy định tại nhiều nước trên thế giới. NVDR sẽ thị trường doanh nghiệp Việt Nam thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn bảo đảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ chỉ cần sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (thay vì 10% trong 06 tháng như luật hiện hành) hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty để có quyền (i) xem xét và kiểm tra các tài liệu của công ty, (ii) yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp, và (iii) yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra hoạt động của công ty.
4. Đại hội đồng cổ đông sẽ có thêm quyền (i) quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (ii) phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và (iii) phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.
5. Thành viên Hội đồng quản trị khi không còn đủ tiêu chuẩn, không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, hoặc khi có đơn từ chức sẽ bị Đại hội đồng cổ đông, không phải là Hội đồng quản trị, bãi nhiệm/miễn nhiệm.
6. Cổ đông phổ thông sẽ có thêm nghĩa vụ bảo mật các thông tin được công ty cung cấp và sẽ bị nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
7. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị sẽ được đổi tên thành Ủy ban kiểm toán.
8. Thư ký của Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị, không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, tuyển dụng.
9. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ phải được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.
10. Thông báo mới họp Đại hội đồng cổ đông sẽ không còn mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
11. Cổ đông sẽ có thể ủy quyền cho nhiều người dự họp Đại hội đồng cổ đông.
12. Mọi cổ đông của công ty, không nhất thiết là cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất trong 01 năm, sẽ có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng quản trị mà trái pháp luật, Điều lệ hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
13. Mọi cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông, không nhất thiết phải sở hữu trong thời hạn 06 tháng, sẽ có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
14. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức sở hữu sẽ không còn bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.
15. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức sở hữu sẽ phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
16. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân, thì sẽ phải là Chủ tịch của công ty.
17. Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó sẽ phải ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
18. Doanh nghiệp nhà nước sẽ bao gồm 2 loại: (i) doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, và (ii) doanh nghiệp mà nhà nước không nắm giữ 100% vốn điều lệ nhưng có sở hữu đến mức chi phối doanh nghiệp đó. Đối với mỗi loại doanh nghiệp nhà nước thì sẽ có phương thức quản lý, quản lý, giám sát khác nhau.
19. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty con của doanh nghiệp nhà nước sẽ phải thành lập Ban kiểm soát.
QUY ĐỊNH CHUNG
20. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, mà việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều sẽ là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
21. Trong trường hợp góp vốn bằng tài sản, thời hạn góp vốn trong 90 ngày sẽ không bao gồm thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
22. Trong trường hợp người quản lý công ty vi phạm các nghĩa vụ của mình đối với công ty theo quy định của luật hoặc Điều lệ, người quản lý sẽ chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.
23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sẽ không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.
24. Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam sẽ không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp (trừ trường hợp được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp).
25. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên sẽ phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doánh của doanh nghiệp.
26. Trường hợp biên bản họp Hội đồng thành viên, họp Hội đồng quản trị hay họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua đúng quy định pháp luật nhưng chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này vẫn sẽ có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị tham dự họp ký vào.
THỦ TỤC
27. Con dấu của doanh nghiệp sẽ bao gồm cả dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không cần phải thực hiện nữa.
28. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm thêm giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
29. Tên địa điểm kinh doanh sẽ phải bao gồm tên doanh nghiệp.
30. Doanh nghiệp sẽ không còn phải báo cáo đến cơ quan nhà nước về việc thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp.
31. Doanh nghiệp sẽ chỉ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc (thay vì 15 ngày như quy định của luật hiện hành) trước ngày tạm ngừng kinh doanh.
32. Cơ quan thuế, môi trường và các cơ quan chuyên ngành khác sẽ có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.
CÁC NỘI DUNG KHÁC
33. Luật Doanh Nghiệp 2020 sẽ không quy định nội dung về hộ kinh doanh, mà giao cho Chính phủ quy định việc đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh.
34. Doanh nghiệp xã hội phải sử dụng ít nhất 51% lợi nhuận sau thuế hàng năm để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký (luật hiện hành không xác định 51% sau thuế hay trước thuế).
35. Doanh nghiệp sẽ được linh hoạt trong việc chia, tách doanh nghiệp thay cho việc giới hạn trong các phươc thức cụ thể quy định tại luật doanh nghiệp hiện hành.
36. Doanh nghiệp tư nhân sẽ có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh, thay vì chỉ có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn như quy định tại luật doanh nghiệp hiện hành.
37. Khái niệm người có liên quan sẽ bao gồm thêm bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con con rể, con dâu.
Nguồn: Ezlaw

 

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG THỊNH LUẬT

 
Luật sư

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09138.490.072

Luật sư Doanh nghiệp: 

09138.490.072

Luật sư Dân sự

tuệ: 09138.490.072

E:info@hoangthinhluat.com

 

Dịch vụ kế toán - thuế: 09138.490.072

Luật sư tư vấn Giấy phép: 

09138.490.072

Tư vấn hợp đồng: 09138.490.072

E:info@hoangthinhluat.com

 

Luật sư

Hotline: 0913.849.072 (Mr. Hoang) (Zalo, Viber, Whatsapp)..

English speaking: (+84) 913849072 (Mr. Hoang) (Zalo, Viber, Whatsapp) CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG THỊNH LUẬT

lĩnh vực hoạt động

Chính sách pháp luật mới

liên kết website

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG THỊNH LUẬT